Dual Passport

‰ØZ¡ bvMwiKZ¡ mb` cvIqvi Rb¨ wb¤œewY©Z KvMRcÎ cÖ‡qvRb t

1|       Av‡e`bcÎ (ফরম ডাউনলোড করে নিন)

2|      Dfq †`‡ki cvm‡cv‡U©i d‡UvKwc|

3|       Kbm¨yjvi wd  ওন 73000/ 

4|       cvm‡cvU© mvBR Qwe 6 (Qq) Kwc

5|       we‡`‡k Rb¥MÖnYKvix e¨w³i Rb¥ mb‡`i d‡UvKwc|

6|       e¨vsK cÖZ¨vqb cÎ|

7|       Dল্লেখিত KvMRcÎ 2 †mU K‡i Rgv w`‡Z n‡e|

Dual Passport Form